Sunday, April 22, 2012

Wasiyat Islami


Berikut ini adalah wasiyat Islami yang berharga dalam berbagai aspek - seperti ibadah, muamalah, akhlaq, adab dan yang lainnya dari sendi-sendi kehidupan. Kami persembahkan wasiyat ini sebagai peringatan kepada pada para pemuda muslim yang senantiasa bersemangat mencari apa yang bermanfaat baginya, dan sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kami memohon kepada Allah SWT agar menjadikan hal ini bermanfaat bagi orang yang membacanya ataupun mendengarkannya serta memberikan pahala yang besar bagi penyusunnya, penulisnya, yang menyebarkannya ataupun yang mengamalkannya. Cukuplah bagi kita Allah sebaik-baik tempat bergantung. 

 
1. Ikhlaskanlah niat kepada Allah dan hati-hatilah dari riya', baik dalam perkataan ataupun perbuatan. 
2. Ikutilah sunnah Nabi dalam semua perkataan, perbuatan, dan akhlaq. 
3. Bertaqwalah kepada Allah dan ber-azam-lah untuk melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangan-Nya. 
4. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nashuha dan perbanyaklah istighfar. 
5. Ingatlah bahwa Allah senantiasa mengawasi gerak-gerikmu. Dan ketahuilah bahwa Allah melihatmu, mendengarmu, dan mengetahui apa yang terbesit di hatimu. 
6. Berimanlah kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari akhir serta qadar yang baik ataupun yang buruk. 
7. Janganlah engkau taqlid (mengekor) kepada orang lain dengan buta (tanpa memilih dan memilah mana baik dan mana yang buruk serta mana yang sesuai dengan sunnah / syari'at dan mana yang tidak). Dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang tidak punya pendirian. 
8. Jadilah engkau sebagai orang pertama dalam mengamalkan kebaikan karena engkau akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikuti / mencontohmu dalam mengamalkannya. 
9. Peganglah kitab Riyadhush Shalihin, bacalah olehmu dan bacakan pula kepada keluargamu [/orang lain] (demikian juga kitab Zaadul Ma'ad oleh Ibnul Qoyyim). 
10. Jagalah selalu wudhumu dan perbaharuilah. Dan jadilah engkau senantiasa dalam keadaan suci dari hadats dan najis. 
11. Jagalah selalu shalat di awal waktu dan berjamaah di masijid, terlebih lagi shalat "Isya dan Fajr (Shubuh). 
12. Janganlah memakan makanan yang mempunyai bau yang tidak enak/sedap, seperti bawang putih dan bawang merah [termasuk juga petai dan jengkol]. Dan janganlah merokok agar tidak membahayakan dirimu dan kaum muslimin lainnya. 
13. Jagalah selalu shalat berjamaah agar engkau mendapat kemenangan dengan pahala yang ada pada shalat berjamaah tersebut. 
14. Tunaikanlah zakat yang telah diwajibkan dan janganlah engkau bakhil kepada orang-orang yang berhak menerimanya. 
15. Bersegeralah berangkat untuk shalat Jum'at dan janganlah berlambat-lambat sampai setelah adzan kedua karena engkau akan berdosa. 
16. Puasalah di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah agar Allah mengampuni dosa-dosamu, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. [Lengkapilah pula dengan puasa-puasa sunnah yang telah dituntunkan oleh Rasulullah saw]. 
17. Hati-hatilah dari berbuka di siang hari di bulan Ramadhan tanpa udzur syar'i sebab engkau akan berdosa karenanya. 
18. Tegakkanlah shalat malam di bulan Ramadhan (shalat tarawih) dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah agar engkau mendapatkan ampunan atas dosa-dosamu yanng telah lalu. [Pertahankan pada bulan-bulan berikutnya]. 
19. Bersegeralah untuk haji dan umrah ke Baitullah Al-Haram jika engkau termasuk orang yang mampu dan janganlah menunda-nunda. 
20. Bacalah Al-Qur'an dengan mentadabburi maknanya. Laksanakanlah perintahnya dan jauhi larangannya agar Al-Qur'an itu menjadi hujjah bagimu di sisi Rabbmu dan menjadi penolongmu di Hari Qiyamat. 
21. Senantiasalah memperbanyak dzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berdiri. Dan hati-hatilah engkau dari kelalaian. 
22. Hadirilah majelis-majelis dzikir, karena majelis dzikir termasuk taman syurga. 
23. Tundukkan pandanganmu dari aurat dan hal-hal yang diharamkan. Hati-hatilah engkau dari mengumbar pandangan, karena pandangan itu merupakan anak panah beracun dari anak panah Iblis. 
24. Janganlah engkau panjangkan pakaianmu melebihi mata kaki (untuk kaum laki-laki) dan janganlah engkau berjalan dengan kesombongan/keangkuhan. 
25. Janganlah engkau memakai pakaian sutra dan emas, karena keduanya diharamkan untuk laki-laki. 
26. Janganlah engkau menyerupai wanita dan janganlah engkau biarkan wanita-wanita menyerupai laki-laki. 
27. Biarkanlah jenggotmu, karena Rasulullah bersabda, "Cukurlah kumis dan panjangkan jenggot" (HR. Bukhari dan Muslim). 
28. Janganlah engkau makan, minum [dan berpakaian] kecuali yang halal agar do'amu di-ijabah. 
29. Ucapkanlah basmallah ketika engkau hendak makan/minum dan ucapkanlah hamdallah apabila engkau telah selesai. 
30. Makanlah, minumlah, ambillah dan berilah dengan tangan kanan. 
31. Hati-hatilah dari berbuat kezhaliman karena kezhaliman itu merupakan kegelapan di Hari Qiyamat. 
32. Janganlah engkau bergaul kecuali dengan orang mukmin dan janganlah dia memakan makananmu kecuali engkau dalam keadaan bertaqwa (dengan ridha dan menyuguhkan makanan yang halal untuknya). 
33. Hati-hatilah dari suap-menyuap (kolusi), baik itu memberi suap, menerima suap ataupun menjadi perantaranya, karena pelakunya terlaknat. 
34. Janganlah engkau menukar keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, karena Allah akan murka kepadamu. 
35. Taatilah ulil amri (pemerintah) dalam semua perintah yang sesuai dengan syari'at dan do'akan kebaikan untuk mereka. 
36. Hati-hatilah dari bersaksi palsu dan menyembunyikan persaksian. "Barangsiapa menyembunyikan persaksiannya, maka hatinya berdosa. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan" (QS. Al-Baqarah: 283). 
37. Ajaklah manusia kepada yang ma'ruf (apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya) dan jauhi kemungkaran (apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rosul-Nya). "Dan beramar ma'ruf nahi munkarlah seerta sabarlah terhadap apa yang menimpamu" (QS. Luqman : 17). 
38. Tinggalkanlah semua hal yang diharamkan, baik yang kecil maupun yang besar. Janganlah engkau bermaksiyat kepada Allah dan janganlah engkau membantu seorang pun dalam bermaksiyat kepada-Nya. 
39. Janganlah engkau dekati zina. Allah berfirman, "Janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan" (QS. Al-Israa: 32). 
40. Wajib bagimu berbakti kepada orang tua dan hati-hatilah dari mendurhakainya. 
41. Wajib bagimu untuk silaturahmi dan hati-hatilah dari memutuskan hubungan silaturahmi. 
42. Berbuat baiklah kepada tetanggamu dan janganlah menyakitinya. Dan apabila dia menyakitimu, maka bersabarlah. 
43. Perbanyaklah mengunjungi orang-orang shalih dan saudaramu di jalan Allah. 
44. Cintalah karena Allah dan bencilah juga karena Allah, karena hal itu merupakan tali keimanan yang paling kuat. 
45. Wajib bagimu untuk duduk bermajelis dengan orang shalih dan hati-hatilah dari bermajelis dengan orang-orang yang jelek. 
46. Bersegeralah untuk memenuhi hajat (kebutuhan) kaum muslimin dan buatlah mereka bahagia. 
47. Berhiaslah dengan kelemah-lembutan, sabar dan teliti. Hati-hatilah dari sifat keras, kasar dan tergesa-gesa. 
48. Janganlah memotong pembicaraan orang lain dan jadilah engkau pendengar yang baik. 
49. Sebarkanlah salam kepada orang yang engkau kenal ataupun tidak engkau kenal. 
50. Ucapkanlah salam yang disunnahkan, yaitu "assalamu'alaikum" dan tidak cukup hanya dengan isyarat telapak tangan atau kepala saja. 
51. Janganlah mencela seorang pun dan mensifatinya dengan kejelekan. 
52. Janganlah melaknat seorang pun, termasuk hewan atau benda mati. 
53. Hati-hatilah dari menuduh dan mencoreng kehormatan orang lain, karena hal itu termasuk dosa yang besar. 
54. Hati-hatilah dari namimah (mengadu domba), yakni menyampaikan perkataan di antara manusia dengan maksud agar terjadi kerusakan di antara mereka. 
55. Hati-hatilah dengan ghibah, yakni engkau menceritakan tentang saudaramu apa-apa yang dia benci jika mengetahuinya. 
56. Janganlah engkau mengagetkan, menakuti dan menyakiti sesama muslim. 
57. Wajib bagimu melakukan ishlah (perdamaian) di antara manusia, karena hal itu merupakan amalan yang utama. 
58. Katakanlah hal-hal yang baik, jika tidak maka diamlah. 
59. Jadilah engkau orang yang jujur dan janganlah berdusta, karena dusta akan mengantarkan kepada dosa dan dosa mengantarkan kepada neraka. 
60. Janganlah engkau bermuka dua. Datang kepada sekelompok orang dengan satu wajah dan data kepada kelompok lain dengan wajah yang berbeda. 
61. Janganlah bersumpah dengan selain Allah dan janganlah banyak bersumpah meskipun engkau benar. 
62. Janganlah menghina orang lain, karena tidak ada keutamaan atas seorang pun kecuali dengan taqwa. 
63. Janganlah mendatangi dukun, ahli nujum serta tukang sihir dan janganlah membenarkan [perkataan/ramalan] mereka. 
64. Janganlah menggambar gambar manusia dan binatang [makhluk bernyawa]. Sesungguhnya manusia yang paling keras adzabnya pada Hari Qiyamat adalah tukang gambar. 
65. Janganlah menyimpan [memajang] gambar makhluk bernyawa di rumahmu karena akan menghalangi malaikat untuk masuk ke rumahmu. 
66. Tasymit-kanlah orang yang bersin dengan mengucap, "yarhamukallah" apabila dia mengucapkan , "alhamdulillah". 
67. Jauhilah bersiul dan tepuk tangan. 
68. Bersegeralah untuk bertaubat dari segala dosa dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan karena akan menghapuskannya. Hati-hatilah dari menunda-nunda. 
69. Berharaplah selalu akan ampunan Allah serta rahmat-Nya dan berbaik sangkalah kepada Allah. 
70. Takutlah kepada adzab Allah dan janganlah merasa aman darinya. 
71. Bersabarlah dari segala musibah yang menimpa dan bersyukurlah dengan segala kenikmatan yang ada. 
72. Perbanyaklah melakukan amal shalih yang pahalanya terus mengalir meskipun engkau telah mati, seperti membangun masjid dan menyebarkan ilmu. 
73. Mohonlah syurga kepada Allah dan berlindunglah dari neraka. 
74. Perbanyaklah mengucapkan shalawat dan salam kepada Rasulullah. Shalawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepadanya, keluarganya dan para shahabatnya hingga Hari Qiyamat. 
  
(Disarikan dan diterjemahkan dari buletin berjudul 74 Washiyyah li Asy-Syabab terbitan Daarul Qashim, Riyadh - Kerajaan Arab Saudi)  

Guru Digaji Rp 250 Ribu per Tahun, Pernah Dengar?


SABTU, 21 APRIL 2012BALIKPAPAN - Bukan hanya soal bantuan untuk siswa, gaji dari tutor atau pengajar paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Borneo Kota Balikpapan terbilang minim.

Guru paket C PKBM Borneo Kota Balikpapan, Fransiskus dan Laurentius mengaku di tahun pertama, mereka mendapatkan Rp 750.000 selama setahun. Di tahun kedua lebih parah. Hanya mendapatkan gaji Rp 250.000 selama setahun.

"Pada tahun ketiga ini belum. Kami pernah tanya, sebenarnya gaji kami Rp 350.000 per bulan. Tapi setelah potong pajak dan potong orang Samarinda, per bulan Rp 250.000. Tapi ternyata di tahun kedua kami baru terima Rp 250.000 selama setahun," ujarnya.

Fransiskus dan Laurentius berharap Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim bisa memberikan perhatian terhadap penyaluran dana ke PKBM Borneo. "Kami ingin Dinas Pendidikan memperhatikan kejadian seperti ini. Karena dananya berasal dari sana," katanya.

Masjid Omar Salmah tak terjejas pelan di Bukit Brown
Setiausaha Masjid Omar Salmah, Encik Yahya Mohd (baju putih), menunjukkan tempat mengambil wuduk sekarang yang bakal dirobohkan dan diganti, diperhatikan naib pengerusi, Encik Abdul Aziz Tahar (baju merah). Kawasan berumput akan disimen dan dijadikan ruang kegiatan, yang juga boleh digunakan sebagai ruang solat tambahan


SINGAPURA - MASJID Omar Salmah, yang terletak di pinggir kawasan Bukit Brown, dekat Thomson Road, tidak akan terjejas dengan rancangan pembinaan jalan raya di situ dan buat masa sekarang pemerintah juga tiada rancangan untuk membangunkan semula tapak masjid tersebut.

Rancangan pembangunan di kawasan Bukit Brown hanya akan dimulakan kemudian, namun dalam jangka masa terdekat ini kawasan selatannya, dekat Akademi Polis lama, akan dibangunkan bagi perumahan awam - satu lanjutan kepada estet Toa Payoh. Dalam pada itu, Masjid Omar Salmah, yang berusia 40 tahun, akan menjalani kerja-kerja peningkatan kecil dengan belanja sekitar $60,000.

 Jurucakap Kementerian Pembangunan Negara (MND) berkata: 'Masjid Omar Salmah tidak akan terjejas dengan rancangan membina jalan raya di situ dan tiada pelan terdekat untuk membangun semula tapak yang diduduki masjid itu.

' Bagaimanapun, masjid tersebut perlu melanjutkan tempoh sewanya daripada Penguasa Tanah Singapura (SLA) setiap tahun di bawah Lesen Penggunaan Sementara (TOL). Jurucakap SLA berkata, TOL masjid yang ada kini akan tamat pada 31 Disember 2012, namun boleh diperbaharui setiap tahun, 'kecuali terdapat rancangan pembangunan'.

 Mengulas tentang kenyataan MND itu, Setiausaha Masjid Omar Salmah, Encik Yahya Mohd, berkata ia membuatnya lebih bersemangat untuk memakmurkan masjid tersebut. 'Sebelum ini, kami hanya diberitahu secara lisan, tiada hitam putih. Dengan kenyataan ini, kami rasa syukur,' katanya.

Menurutnya, kerja-kerja peningkatan dijangka bermula bulan depan dan selesai sebelum Ramadan. Kerja-kerja peningkatan di masjid seluas 1,470 meter persegi itu akan dibahagikan kepada dua fasa. Fasa pertama melibatkan pembinaan tempat wuduk baru, meluaskan tandas dan meluaskan kawasan kegiatan, yang boleh jadi ruang solat tambahan bagi 300 jemaah. Kerja memperbaiki longkang, rak-rak Al-Quran dan cat semula masjid juga dirancang. Di fasa kedua, ruang wanita baru dan stor sementara akan diadakan.

Tiga cara dapatkan 'Husnul Khatimah'


SABTU, 21 APRIL 2012
BANDAR SERI BEGAWAN  - "Husnul Khatimah" (mati dengan kesudahan yang baik) adalah impian setiap orang-orang Mukmin termasuk diri kita sendiri, dan bukan sebaliknya iaitu "Suul Khatimah" (mati dengan kesudahan yang buruk).

Sehubungan dengan itu dalam Khutbah Jumaat hari ini Khatib telah mengungsikan tiga cara untuk mendapat Husnul Khatimah, dan salah satu daripadanya adalah melakukan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan larangan-Nya.

Yang kedua menurut Khatib ialah sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala dengan bersungguh-sungguh supaya pengakhiran kehidupan kita dalam beriman dan bertakwa, dan salah satu daripada doa yang patut menjadi amalan umat Islam ialah Ayat 83 Surah As-Syura yang maksudnya: "Ya Tuhanku! Berikanlah kepada ku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh."

Manakala cara yang ketiga ialah dengan sentiasa berusaha memperbaiki diri sama ada zahir atau batin, dan kita juga hendaklah menjaga hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan makhluk Allah Ta'ala di muka bumi ini. Dengan itu kita akan sentiasa mendapat rahmat dan hidayah Allah Ta'ala, ujar Khatib.
"Selaku hamba Allah yang tidak terlepas dari melakukan kesalahan dan dosa, kita hendaklah sentiasa bertaubat. Sesungguhnya Allah menyukai mereka yang mengakui kesilapan dan memohon keampunan di atas dosa yang dilakukan."

Dalam Khutbah berkenaan, Khatib turut melontarkan persoalan sama ada umat Islam pernah berfikir apakah sebenarnya tujuan Allah Ta'ala menciptakan manusia yang mempunyai banyak kelemahan dan kekurangan.
"Ketahuilah, bahawa Allah Ta'ala menciptakan manusia adalah untuk mengabdikan diri kepada-Nya sebagaimana firman-Nya dalam Surah Az-dzariyat Ayat 56 yang tafsirnya, "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepada Ku."
Maka, dalam kita mengharungi kehidupan di dunia ini, sama-sama kita berusaha meningkatkan amal ibadat dan melakukan perkara-perkara berkebajikan supaya penghujung hayat kita dalam keadaan Husnul Khatimah, nasihat Khatib.